Author - admin

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART900G

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART900G Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART900G theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART900G  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART900G1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 152 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 45/753 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART700G

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART700G Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART700G theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART700G  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART700G1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 122 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 40/653 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART12D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 122 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 653 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12A

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12A Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12A theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART12A  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART12A1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 122 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 40/753 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART28D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART28D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART28D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART28D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART28D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 282 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 50/803 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART24D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART24D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART24D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART24D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART24D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 242 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 50/803 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART22D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART22D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART22D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART22D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART22D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 222 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 50/803 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART15D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART15D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART15D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART15D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART15D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 152 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 40/753 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART14D

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART14D Hạ Tầng Việt cung cấp và cập nhật thường xuyên Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART14D theo tiêu chuẩn công bố của nhà máy và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART14D  Chỉ tiêuPhương pháp thửĐơn vịART14D1 Cường độ chịu kéo Tensile StrengthASTM D 4595 kN / m 142 Dãn dài khi đứt Elongation at breakASTM D 4595 % 40/753 Lực kéo giật lớn nhất Grab [...]